TIỆC PHÚC MINH | GÀ BÓ XÔI PHÚC MINH

    TIỆC PHÚC MINH | GÀ BÓ XÔI PHÚC MINH

    TIỆC PHÚC MINH | GÀ BÓ XÔI PHÚC MINH

    Thực đơn

    BẢNG GIÁ THỰC ĐƠN ĐẶT TIỆC 

    THỰC ĐƠN TỰ CHỌN